UG车铣复合中心编程基础入门知识

复合加工中心(turnmill/millturn) 机床,刀具,加工模式, 后处理,程序结构。

attachments-2018-10-54XqLIN45bcc67e6b0d9b.jpg


attachments-2018-10-SckhnzCA5bcc67f842e6c.jpgattachments-2018-10-CqRCDdCA5bcc68016f338.jpgattachments-2018-10-Oeum3Jvt5bcc680a2ea01.jpg

attachments-2018-10-jtqKHTj65bcc680dd520b.jpg

attachments-2018-10-Pf7M6i5f5bcc681172e98.jpgattachments-2018-10-Tta9pa0i5bcc6815b886c.jpg

attachments-2018-10-lapK9fU65bcc681bddd20.jpg

attachments-2018-10-NzaNdp6v5bcc682174924.jpg


attachments-2018-10-yZynRO675bcc6825a8168.jpg

attachments-2018-10-EPnT1fmd5bcc6828f329e.jpg

attachments-2018-10-eAhUoUdr5bcc682bc5b43.jpg

attachments-2018-10-AEjbt3uV5bcc682f427db.jpg

attachments-2018-10-CVGKQk315bcc6832d2379.jpg

attachments-2018-10-g96ovZmm5bcc683939127.jpg

attachments-2018-10-2tqo2da65bcc683c49cf8.jpg

prt附件下载:

turnmill-UGNX.prt

11 条评论

请先 登录 后评论
sghuangjin
sghuangjin

制造工程师

9 篇文章

作家榜 »